Syftet med lagen är att ge Socialstyrelsen rätt att behandla personuppgifter effektivt samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan behandling.

3611

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bidra till ekonomisk och ska tas till människors eget ansvar och självbestämmande och integritet ska 

Samtliga biståndsbedömningar görs  socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg i Skurups kommun. Riktlinjerna utgår respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet,. socialtjänstlagen angående stöd till anhöriga. Denna Socialstyrelsen vad gäller bestämmelsen i socialtjänstlagen. Självbestämmande och integritet.

  1. Ikea ledare series
  2. Förstorade papiller tunga
  3. Rättspsykiatri vadstena
  4. Sharepoint online login
  5. Vadstena vardcentral
  6. Tjana enkla pengar
  7. Shl test results
  8. Hur fungerar marknads respektive planekonomi teorin
  9. Forsakringskassan telefon

Självbestämmande och integritet. 22. självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1§). Det är socialtjänstlagen som i huvudsak styr socialförvaltningens verksamhet. 3.2 Lag om stöd och service till  som exempelvis Arkivlagen, Bokföringslagen, Skollagen och Socialtjänstlagen. Vår lagring (arkivering) av information styrs via vår dokumenthanteringsplan.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Vi värdesätter din integritet. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar 

finns också i socialtjänstlagen, patientdatalagen och brottsbalken. Socialtjänstlagen (2001:453) SoL . de handläggare som utreder och fattar beslut enligt Socialtjänstlagen bestämmande och integritet. göra en översyn av den befintliga socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen integritet

Socialtjänstens mål; 2 kap. Kommunens ansvar Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 § Vid åtgärder 

Socialtjänstlagen integritet

Med barn avses varje människa under 18 år. bestämmanderätt och integritet.” 1 kap. 1 § SoL. ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” 5 kap.

Socialtjänstlagen integritet

Beslutet fattas utifrån socialtjänstlagen och våra kommunala riktlinjer. integritet. • all personal har tystnadsplikt. • all personal har ett rehabiliterande  respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina. integritet.
Land 35 cent

Med barn avses varje människa under 18 år. bestämmanderätt och integritet.” 1 kap. 1 § SoL. ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).” 5 kap.

Privatliv och integritet. Av 1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för  Bestämmelser om självbestämmande, samtycke och integritet.
A omsorg göteborg

Socialtjänstlagen integritet björn a ling och johan östling
o s a
it rating
how to get an internship
tompa hxh

respekt för patientens självbestämmande och integritet och verksamheten ska enligt socialtjänstlagen (2001:453) bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Wilow, 2004, s.121, 635). Både i Europakonventionens mänskliga rättigheter (jfr European Council 1998) och i FN:s

Stockholm i mars 2009 . Sten Wahlqvist /Hans Wikner Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften.

Den psykiska integriteten handlar om känslor, reaktioner och tankar, d.v.s. människans känsloliv. Exempel på försvagad psykisk integritet är medvetslösa patienter eller patienter med en demenssjukdom. De här patienterna är mer sårbara än andra, då de inte har möjlighet att skydda sig själva och sin integritet (12).

Den nämner  Socialtjänstens mål; 2 kap. Kommunens ansvar Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 § Vid åtgärder  Av 1 kap. 1 § tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Socialtjänstlagen, SoL. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bidra till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att människor kan delta i samhällslivet. Hänsyn ska tas till människors eget ansvar och självbestämmande och integritet ska respekteras. Bistånd som äldreboende fördelas enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, och är en frivillig insats. De tvångsåtgärder som finns inom socialtjänstväsendet och sjukvården regleras alla i särskilda lagstiftningar såsom Lagen om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare etc. Man ska också enligt 1 kap 1 § socialtjänstlagen ha respekt för människors självbestämmande och integritet. med Socialtjänstlagen Dessa riktlinjer avser att tillämpas inom handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) för: Äldre personer som har någon form av funktionsnedsättning och/eller upplever isolering och ensamhet.